Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013

14/03/2017 1848
Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định " Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam". Theo đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch theo Đề án tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã được các ban, bộ, ngành góp ý và Ban Đối ngoại Trung ương thông qua.

Quyết định " Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam"