Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Quyết định Ban hành Quy chế Khen thưởng và Kỷ luật của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam số 19/QĐ - BCH Tải về
2 Quy chế Quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình sự kiện do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì Tải về
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chuyên môn, các ban công tác vả tổ chức trực thuộc của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2021 - 2026) Tải về
4 Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra Tải về
5 Quy chế Làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V (nhiệm kỳ 2021- 2026) Tải về
6 Quyết định Ban hành 02 văn bản quy định nội bộ của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam số 49/QĐ - BCH: Quy tắc Đạo đức và Quy chế Quản lý Tải về
7 CV số 15/CV-HH v/v Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HV trong địa bàn Hà Nội Tải về
8 CV góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội 2022 Tải về
9 Quyết định thành lập Ban Vận động Thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ Đô Tải về
10 Công văn số 63/CV-HHQC ngày 08/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại NĐ 38/2021/NĐ-CP Tải về