Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 15/2022 NĐ-CP ngày 28/01/2022 về Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - Xã hội Tải về
2 Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 " về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch thể thao quyền tác giả, quyền liên quan văn hóa và quảng cáo Tải về
3 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
5 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về
7 -Nghị định số 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí - hoạt động xuất bản Tải về
8 -Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện Tải về
9 Nghị định số 56/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Tải về
10 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Tải về