Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Tải về
2 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng Tải về
3 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Tải về
4 Thông tư 75 /2011/TT-BNNPTNT: Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
5 Thông tư liên tịch sô 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Tải về
6 Pháp lệnh Quảng cáo số 39/20001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Tải về
7 Thông tư 67/2004/TT-BTC: Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
8 Thông tư số 74/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
9 Thông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Tải về
10 Nghị định số 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực VH, TT, DL và Quảng cáo. Tải về