Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Tầm nhìn mới Tải về
2 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Goldsun Tải về
3 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của chi hội Thừa Thiên Huế Tải về
4 Thư mời hội viên hiệp hội quảng cáo việt nam tham dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Tải về
5 Mẫu đăng ký dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về
6 Nội dung chi tiết 2 ngày hội thảo (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về
7 Dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
8 Chương trình hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam năm 2017 Tải về
9 Quy định định mức, thời hạn đóng góp kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì Tải về
10 Quyết định 17 ban hành Quy chế Quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì và "Quy định về định mức, thời hạn đóng kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì" Tải về