Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Nội dung chi tiết 2 ngày hội thảo (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về
2 Dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
3 Chương trình hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam năm 2017 Tải về
4 Quy định định mức, thời hạn đóng góp kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì Tải về
5 Quyết định 17 ban hành Quy chế Quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì và "Quy định về định mức, thời hạn đóng kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì" Tải về
6 Quy chế quản lý tài chính, tài sản của văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về
7 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng chuyên môn, các ban công tác và tổ chức trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa IV (2016-2021) Tải về
8 Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về
9 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa IV (2016-2021) Tải về
10 Quyết định 16 ban hành các văn bản quy định nội bộ của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về