Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Công văn số 108/CV-HH của Hiệp hội: V/v xin ý kiến về thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
2 Công văn số 101/CV - HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v Đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội Tải về
3 Chương trình hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam năm 2017 Tải về
4 Quy định định mức, thời hạn đóng góp kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì Tải về
5 Quyết định 17 ban hành Quy chế Quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì và "Quy định về định mức, thời hạn đóng kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì" Tải về
6 Quy chế quản lý tài chính, tài sản của văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về
7 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng chuyên môn, các ban công tác và tổ chức trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa IV (2016-2021) Tải về
8 Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về
9 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa IV (2016-2021) Tải về
10 Quyết định 16 ban hành các văn bản quy định nội bộ của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Tải về