ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

07/01/2017
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát triển và phổ biến các tài liệu nghiên cứu về chiến lược, sáng tạo và thực hiện của việc quảng cáo cho các thành viên để tăng các kỹ năng và kiến thức. Các nguồn tài nguyên đào tạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam bao gồm các khóa học trực tuyến, các case study, video, các tài liệu báo cáo, và các giải pháp tùy biến được phát triển trong việc phối hợp với các công ty thành viên.