Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về "Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội" Tải về
2 Nghị định số 100/2013/ NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tải về
3 Nghị định số 181/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Tải về
4 Nghị định số 64/2012/NĐ CP ngày 04/9/2012 về Cấp giấy phép xây dựng. Tải về
5 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP 29/03/2021 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
6 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Tải về
7 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về
8 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
9 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
10 Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về