Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tải về
2 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Tải về
3 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
4 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
5 Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về
6 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về
7 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng Tải về
8 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải về
9 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Tải về
10 Quyết định số: 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về