Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Thư mời tham dự sự kiện "Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Đồng hành chuyển đổi số Quốc gia" Tải về
2 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Tải về
3 Quyết định thành lập Ban tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Tải về
4 Công văn số 63/CV-HHQC ngày 08/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại NĐ 38/2021/NĐ-CP Tải về
5 Công văn số 65/CV-HH ngày 19/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP Tải về
6 Báo Cáo Tổng Kết Về Việc Thi Hành Luật Quảng Cáo Của Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam Tải về
7 Công văn số 45 ngày 21/9/2021 của Hiệp Hội Tinh Dầu Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam về việc "Góp ý về luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết" Tải về
8 CV gửi các doanh nghiệp về tặng kỷ niệm chương - Kèm mẫu hồ sơ số 100 ngày 27/9/2021 Tải về
9 Quyết định Ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Quảng cáo Việt Nam" Tải về
10 Thông báo về Tiến độ triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội HHQCVN lần thứ V Tải về