Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Thông tư liên tịch sô 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Tải về
2 Thông tư 67/2004/TT-BTC: Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
3 Thông tư số 74/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
4 Thông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Tải về
5 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL: Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Tải về
6 Thông tư số 74/2014/TT-BTC: Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
7 Thông tư số 09/2015/TT-BYT: Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Tải về
8 Thông tư 08/2013: Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ Y Tế Tải về
9 Thông tư 40/2012: Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về