Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Văn bản hướng dẫn số 3812/HD-BVHTTDL của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: V/v hướng dẫn lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời Tải về
2 Công văn số 2479/BXD-KHCN của Bộ Xây Dựng: V/v Đề nghị góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
3 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD Tải về
4 Công văn số 1791/BTTTT-BC của Bộ Thông Tin và Truyền Thông: V/v phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
5 Hà Nội: Công văn số 9510/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ: V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
6 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Tải về
7 : Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Tải về
8 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng Tải về
9 Thông tư 75 /2011/TT-BNNPTNT: Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
10 Thông tư liên tịch sô 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Tải về