Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Công văn số 475/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: V/v thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
2 Công văn số 01/BXD-PC của Bộ Xây Dựng: V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Tải về
3 Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Tải về
4 Công văn số 0071/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP Tải về
5 Văn bản hướng dẫn số 3812/HD-BVHTTDL của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: V/v hướng dẫn lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời Tải về
6 Công văn số 2479/BXD-KHCN của Bộ Xây Dựng: V/v Đề nghị góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
7 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD Tải về
8 Công văn số 1791/BTTTT-BC của Bộ Thông Tin và Truyền Thông: V/v phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
9 Hà Nội: Công văn số 9510/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ: V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
10 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Tải về