Tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

30/10/2020 243

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:    2016     / PTM-PTDN

Vv: tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện
Đại hội XIII của Đảng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                  Hà Nội, ngày   29    tháng  10   năm 2020

           

           Kính gửi: Quý Hội/Hiệp hội/Hội đồng doanh nghiệp

Sau hơn 30 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Các doanh nhân hiện nay không chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh của mình mà còn có những ảnh hưởng, đóng góp đến quá trình hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các khuyến nghị góp ý gửi tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để báo cáo Đảng và Nhà nước.

 

Tiếp tục phát huy vai trò này của đội ngũ doanh nhân, thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị mỗi hiệp hội doanh nghiệp có bản góp ý chung đồng thời phát động các doanh nghiệp hội viên đóng góp ý kiến. Bằng việc đóng góp ý này, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không chỉ góp phần định hình chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2030, mà còn giúp đưa ra các chính sách cụ thể để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thực sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. (Chi tiết về các nội dung gợi ý góp ý cho các dự thảo xem tại Phụ lục kèm theo)

 

Các góp ý xin gửi về: 

 

Văn phòng VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 8/11/2020.

Hoặc Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp/VCCI. Điện thoại: 024.35742022/ 0906037982, Email: huanlm@vcci.com.vnluongminhhuan@gmail.com; C. Mai Anh - Phó Trưởng phòng Văn phòng VCCI, Điện thoại: 0243 5742022 (máy lẻ 381)/ 0916442553, Email: maianhlavcci@gmail.com; A. Việt Anh - Chuyên viên Văn phòng VCCI, Điện thoại: 0902748866, Email: vietanhhiephoivcci@gmail.com.

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận :

      - Như trên

      - Lưu: VT, PTDN

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Vũ Tiến Lộc

 

CV gửi HH Hội đồng DN

Phụ lục Gợi ý nội dung góp ý dự thảo văn kiện