Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”

Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”

20/03/2020 237
Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

         ___________________

     

        Số:  0337  /PTM - KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

___________________

             

   Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

     Kính gửi: Lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và Doanh nghiệp

 

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh dưới tác động của dịch Covid- 19, trên cơ sở tập hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, ngày 25 tháng 2 năm 2020 Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có công văn số 0210/PTM-PTDN gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp, kiến nghị các giải pháp dài hạn và đề xuất 12 giải pháp ngắn hạn có tính chất cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bạch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngày 17 tháng 3 năm 2020 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tích cực quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời triển khai các biện pháp cụ thể, khả thi để ngăn ngừa dịch bệnh tại cơ quan, tổ chức của mình; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tái cấu trúc, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong và sau dịch bệnh; bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp cụ thể về VCCI để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp./.

 

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                             (đã ký)

 

 

                                                                                                Vũ Tiến Lộc