HHQCVN tham luận tại Hội nghị " Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

HHQCVN tham luận tại Hội nghị " Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

23/12/2022 328
Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam thay mặt 14 hội, hiệp hội toàn quốc phát biểu tham luận tại Hội nghị "Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam thay mặt 14 hội, hiệp hội toàn quốc phát biểu tham luận tại Hội nghị " Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Xem bài tham luận: Tại đây