Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2021.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2021.

16/06/2021 2251
Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2021.

1. Quyết định 1927/ QĐ-BVHTTDL phê duyệt đề án “GTQCSTVN” 2020-3030

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/1-quyet-dinh-phe-duyet-de-an-gtqcstvn-2020-2030-bo-vhttdl_lyqhr.pdf

2. Chương trình phối hợp giữa HHQCVN và Bộ VHTTD

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/2-chuong-trinh-phoi-hop-giua-hhqcvn-voi-bo-vhttdl-2_ygcja.

 3. Quyết Định tổ chức Giải Thưởng Quảng Cáo Sáng Tạo Việt Nam 2021

http://static.vaa.org.vn/data_files/dhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w9bcaR_fyNcocuments_files/application/202107/06/qd-1501-to-chuc-giai-qcst-vn-2021_qnnxi.pdf

4. Kế hoạch ban hành tổ chức sự kiện " Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" năm  2021

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/06/ke-hoach-1501-to-chuc-qcst-2021_lbrmq.pdf

5. Quyết định thành lập BCĐ, BTC của Bộ VHTTDL

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/5-quyet-dinh-bcd-btc-bo-vhttdl-ban-hanh_yymnv.pdf

6. Quyết định thành lập BTC của HHQCVN

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202105/27/qd-21-ve-dai-hoi-v-da-chuyen-doi_kpony.pdf

7. Thông tin báo chí của Bộ VHTTDL

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/7-thong-tin-bao-chi-gt-qcstvn-bo-vhttld-ban-hanh_sicoh.pdf

8. Thư ngỏ của Thứ trưởng Bộ VHTTDL kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/8-thu-ngo-cua-thu-truong-kiem-truong-bcd_bvaqz.pdf

9. Thư ngỏ của Chủ tịch HHQCVN

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202106/14/thu-ngo-ve-giai-thuong-da-chuyen-doi_vgwdz.pdf

11. Thể lệ Giải thưởng do Cục VHCS ban hành

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/06/the-le-355_yjscd.pdf

12. Thể lệ bình xét do HHQCVN ban hành

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202107/23/11-the-le-binh-xet-gt-qcstvn-2021-vaa-ban-hanh_xsaic.pdf

 PHÁT ĐỘNG SỰ KIỆN GIẢI THƯỞNG QUẢNG CÁO SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2021

Link: https://youtu.be/w9bcaR_fyNc

13. BẢN CAM KẾT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ
Tác phẩm tham gia Cuộc thi “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”

https://docs.google.com/document/d/1OIRnWWyuRydhI4PPR5_uzYAv0Imv4w0n/edit?usp=sharing&ouid=114264197415933046068&rtpof=true&sd=true

14. BẢN CAM KẾT TÍNH PHÁP LÝ

Tác phẩm tham gia Cuộc thi “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”

https://docs.google.com/document/d/1Op9Sz7IXhrFFNrgTPBBS1j53nIgeviWO/edit?usp=sharing&ouid=114264197415933046068&rtpof=true&sd=true 

 15.  Thư mời tham dự: Giải Thưởng Quảng Cáo Sáng Tạo Việt Nam 2021

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202109/30/thu-moi_cpbdc.pdf