Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải về
2 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
3 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
4 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt Tải về
5 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Tải về
6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
7 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc thi hành một số điều của Luật đất đai Tải về
9 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Tải về
10 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản Tải về