Văn bản địa phương

STT Name Action
1 Hà Nội: Bản quy hoạch Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050. Tải về
2 Hà Nội: Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050. Tải về
3 Đà Nẵng: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tải về
4 Đà Nẵng: Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tải về
5 Đà Nẵng: Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2030. Tải về
6 Hà Nội: Công văn 962/UBND-KT ngày 08/3/2017 của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị của HHQCVN Tải về
7 Hà Nội: Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động quảng cáo Tải về
8 Hà Nội: Chỉ thị Số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội Tải về
9 Hà Nội: Công văn số 579/SVHTT-QLVH ngày 2/3/2017 về viêc Tiếp nhận hồ sơ thông báo trên bảng quảng cáo tấm lớn. Tải về