VCCI_Mời góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

VCCI_Mời góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

25/11/2020 281

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

  Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các phương thức xác thực, định danh điện tử (mã OTP, sinh trắc học…); sửa đổi các quy định về thông điệp dữ liệu an toàn; bổ sung quy định về dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy; bổ sung các quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức với cơ quan nhà nước. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giao dịch điện tử.

  Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

  Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các Báo cáo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

  Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

  Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

  Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

ĐỀ CƯƠNG Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

CÔNG VĂN xin ý kiến Dự thảo Đề nghị xây dựng luật Giao dịch sửa đổi

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Các BÁO CÁO