Tiến tới Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tiến tới Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

16/06/2021 1210
Tiến tới Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tiến tới Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Khóa V

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202105/27/qd-21-ve-dai-hoi-v-da-chuyen-doi_kpony.pdf

 2. Tiêu chuẩn tham gia ban chấp  hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

http://static.vaa.org.vn/data_files/documents_files/application/202105/27/tieu-chuan-bch-da-chuyen-doi_uujlu.pdf

 3. Thư Mời Tài Trợ: Đại Hội Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam Nhiệm Kỳ Thứ V (2021-2026)

 

https://drive.google.com/file/d/14GRW38bpem3AKwiQ8iwaXDYS7NRqI1i1/view?usp=sharing