Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) được thành lập theo Quyếtđịnh số 47/QĐ - BTCCB ngày 24/8/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ (nay là Bộ Nội vụ). Đến nay, Hiệp hội đã bước sang nhiệm kỳ thứ tư  (2016 - 2021).

 

Ngày 19/11/2001, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã họp báo giới thiệu quyết định cho phép thành lập của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ. Nhiệm vụ chính của hiệp hội là xây dựng và phát triển các tổ chức dịch vụ, quan hệ đối ngoại, bộ máy thường trực và điều hành công việc, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

Theo ông Trần Nguyệt Đán, Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinaxad (Bộ Thương mại), kiêm Trưởng ban Vận động, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam ra đời với trên 80 thành viên sáng lập và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa - Thông tin, sẽ là tiền đề cho ngành quảng cáo còn non trẻ của Việt Nam phát triển.


Cả nước hiện có trên 400 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và 26 văn phòng đại diện của các công ty quảng cáo nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Hiệp hội Quảng cáo ra đời và sắp tới Pháp lệnh Quảng cáo được ban hành sẽ là hành lang pháp lý căn bản cho hoạt động quảng cáo.

 

 

Ban chấp hành Hiệp hội quảng cáo Việt Nam