Quyền và nghĩa vụ của Người Kinh doanh Dịch vụ Quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của Người Kinh doanh Dịch vụ Quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của Người Kinh doanh Dịch vụ Quảng cáo
Minh Tấn 27/03/2018 11:37:28
Thế nào là người kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật? Khì tham gia vào hoạt động quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?
VAA 27/03/2018 11:40:46

1. Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.

 

2. Khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền theo qu) định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Luật Quảng các như sau:

 

a) Quyết định hình thức và phương thức kiní doanh dịch vụ quảng cáo;

 

b) Được người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo;

 

c) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

 

d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo;

 

đ) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

3. Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Luật Quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

 

a)  Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;

 

b) Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo họp đồng dịch vụ quảng cáo;

 

c)  Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;

 

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

 

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan