Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo
Liên Hương 27/03/2018 11:27:12
Thế nào là người quảng cáo theo quy định của pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo theo luật định được thể hiện như thế nào ?
VAA 27/03/2018 11:32:29

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

 

2. Người quảng cáo có các quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Luật Quảng cáo như sau:

 

a) Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;

 

b) Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;

 

c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng các của địa phương thông tin về quy hoạch quảng các ngoài trời đã phê duyệt;

 

d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo;

 

đ) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

3. Người quảng cáo có những nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Luật Quảng cáo như sau:

 

a) Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

 

b) Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;

 

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;

 

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

 

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan