Quy định khi quảng cáo trên phương tiện giao thông

Quy định khi quảng cáo trên phương tiện giao thông

Quy định khi quảng cáo trên phương tiện giao thông
Thế Huy 22/06/2018 13:11:20
Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo trên phương tiện giao thông có phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo không? Việc quảng cáo trên phương diện giao thông phải tuân thủ những quy định nào?
VAA 22/06/2018 13:13:47

Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy  phép thực hiện quảng cáo, nhưng phải tuân thủ quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:

 

1. Về việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật về giao thông.

 

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau, và trên nóc của phươn tiện giao thông, Sản phẩm quảng cáo không vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô. biêu tượng của chủ phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật vê giao thông.

Tin liên quan