Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Phan Tiến 22/06/2018 12:48:33
Theo quy định của pháp luật thì trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được thực hiện như thế nào?
VAA 22/06/2018 12:50:35

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được quy định tại  khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình  quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;

 

2. Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

 

3. Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,  cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, nghành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương, các sở, ban nghành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, nghành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin liên quan