Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn được thực hiện thế nào

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn được thực hiện thế nào

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn được thực hiện thế nào
Bảo Ngọc 22/06/2018 11:12:07
Theo quy định của pháp luật thì trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được thực hiện như thế nào?
VAA 22/06/2018 11:13:16

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định tại Điều 30 Luật quảng cáo cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày,

 

2. Cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng -rôn  theo quy định như sau:

 

a) Trực tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng -rôn;

 

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điều 29 của Luật Quảng cáo, cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương có giấy tiếp nhận hồ sơ gửi tổ chức, cá nhân và sổ tiếp nhận hồ sơ;

 

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương có ý kiến trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thông báo sản phẩm thông báo sản phẩm quảng cáo. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của  tổ chức, cá nhân,  cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương phải trả lời, nêu rõ lý do và yêu cầu nội dung chỉnh sửa;

 

3. Sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương hoạch sau thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.

Tin liên quan