Quyền và nghĩa Vụ của Người Tiếp Nhận Quảng Cáo

Quyền và nghĩa Vụ của Người Tiếp Nhận Quảng Cáo

Quyền và nghĩa Vụ của Người Tiếp Nhận Quảng Cáo
Văn Thanh 30/03/2018 14:09:32
Thế nào là người tiếp nhận quảng cáo? Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo được pháp luật về quảng cáo quy định như thế nào?
VAA 30/03/2018 14:27:40

1. Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Luật Quảng cáo, người tiếp nhận quảng cáo là người tiếp nhận thông tin từ sản phẩm quảng cáo thông qua phương tiện quảng cáo.

 

2. Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Quảng cáo như sau:

 

a) Được thông tin trung thực về chất lượng, tính năng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

 

b) Được từ chối tiếp nhận quảng cáo.

 

c) Được yêu cầu người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân đã quảng cáo.

 

d) Được tố cáo, khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật

 

đ) Khi tố cáo hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại phải cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo với cơ quan quản lý nhà nước và chứng cứ chứng minh thiệt hại mà quảng cáo gây ra; được quyền yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo hoặc người quảng cáo cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo.

Tin liên quan