Quyền và nghĩa vụ của Người Phát hành Quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của Người Phát hành Quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của Người Phát hành Quảng cáo
Quang Minh 27/03/2018 11:46:40
Thế nào là người phát hành quảng cáo? Người phát hành quảng cáo có các quyên và nghĩa vụ gì khi tham gia vào hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật?
VAA 27/03/2018 11:48:15

1.  Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Quảng cáo, người phát hành quáng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, nguời tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhãn sử dụng phương tiện quảng cáo khác.   

 

2.  Khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, người phát hành quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 Luật Quảng cáo như sau:

 

a)  Được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 

b)  Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo.

 

c)  Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 

d)  Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết và chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

 

đ) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

 

e) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan