Hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực nào? Có nằm trong đối tượng được áp dụng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP hay không?

Hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực nào? Có nằm trong đối tượng được áp dụng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP hay không?

Thanh Mai 08/05/2020 15:07:50
Gần đây, Nhà nước ban hành nhiều chính sách tích cực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, khi nghiên cứu các văn bản, trong đó có Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 do Chính phủ ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, chúng tôi không thấy Nghị định nói cụ thể đến hoạt động quảng cáo nên một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm việc với các cơ quan thực thi không biết hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực nào, có nằm trong đối tượng được áp dụng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP hay không? Đề nghị Quý Ban Quản trị tìm hiểu và trả lời giúp. Xin cảm ơn./.
VAA 08/05/2020 15:19:18

Về ý kiến của Bạn đã được Hội đồng Chuyên môn của Hiệp hội Quảng cáo VN có hướng dẫn như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị tổn thất do đại dịch Covid-19 gây ra, gần đây Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó có việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ là rất thiết thực đối với các doanh nghiệp quảng cáo.

Tuy nhiên, một số cơ quan thực thi đang yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo phải giải thích về nghề nghiệp vì cho rằng trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP  không nhắc đến hoạt động quảng cáo nên các doanh nghiệp quảng cáo không nằm trong đối tượng áp dụng như quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 2 của Nghị định 41/2020/NĐ-CP “Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.”  Trong khi đó, hoạt động quảng cáo từ khi có Nghị định 194/NĐ ngày 31/12/1994 của Chính phủ về “Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam” đã quy định hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực văn hóa và do ngành Văn hóa quản lý.

Để giúp các doanh nghiệp  có cơ sở chứng minh hoạt động quảng cáo là một hoạt động nằm trong “các hoạt động văn hóa khác”, Hội đồng Chuyên môn của Hiệp hội hướng dẫn các doanh nghiệp căn cứ vào một số văn bản chủ yếu sau đây để giải thích với các cơ quan chức năng được rõ:

  1. NĐ 79/2017/NĐ-CP ngày 07/7/2017 của Chính phủ "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" tại Điều 2 đã quy định nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho Bộ VHTTDL quản lý các lĩnh vực di sản văn hóa (k.6), thư viện ( k 11), quảng cáo (k.12)...
  2. Luật Quảng cáo số 16 năm 2012, tại khoản 2, Điều 5 quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.
  3. Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng CP " Phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" tại Mục II, điểm 1 Mục tiêu chung đã xác định: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: Quảng cáo; kiến trúc...nhiếp ảnh và triển lãm...".

Các văn bản này đều có sẵn trên mạng và trên Website của VAA. Qua các văn bản này cho thấy các doanh nghiệp quảng cáo nằm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và được áp dụng đầy đủ các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19. Đề nghị các doanh nghiệp tìm hiểu thêm để làm việc với các cơ quan thực thi được thuận lợi./.

 

Tin liên quan