Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đển điều kiện đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Tải về
3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tải về
4 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/05/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Tải về
5 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Tải về
6 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Tải về
7 Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 07/7/2017 của Chính phủ "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
8 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược. Tải về
9 Nghị định số 43/2014/ NĐ CP ngày 15/5/2014 về việc thi hành một số điều của Luật đất đai. Tải về
10 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Tải về