Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Công văn số 261/BVHTTDL-BC V/V lấy ý kiến sửa đổi với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
2 Công văn số 0137/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): V/v mời góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Tải về
3 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Tải về
4 Dự thảo Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Tải về
5 Công văn số 15064/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính: V/v đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 147/2016/TT-BTC Tải về
6 Công văn số 4005/SVHTT-QLVH của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội: V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội (kèm theo Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động QC ngoài trời tại HN) Tải về
7 Công văn số 616/VHCS-QLHĐQC của Cục văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch): V/v Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng Tải về
8 Công văn số 691/VHCS-QLHĐQC của Cục văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch): V/v đấu thầu và quy hoạch quảng cáo ngoài trời Tải về
9 Công văn số 2048/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): V/v triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại thành phố Hà Nội theo Quyết định 1997/QĐ-UB ngày 24/4/2018 Tải về
10 Mẫu Phiếu điều tra "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập" của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Tải về