Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD Tải về
2 Công văn số 1791/BTTTT-BC của Bộ Thông Tin và Truyền Thông: V/v phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
3 Hà Nội: Công văn số 9510/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ: V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
4 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Tải về
5 : Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Tải về
6 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng Tải về
7 Thông tư 75 /2011/TT-BNNPTNT: Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
8 Thông tư liên tịch sô 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Tải về
9 Thông tư 67/2004/TT-BTC: Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về
10 Thông tư số 74/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải về