Văn bản Bộ/Ngành

STT Name Action
1 Công văn số 1149/PTM-HVĐT của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): V/v xây dựng mô hình văn hoá doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Tải về
2 Công văn số 2171/BTP - PLDSKT của Bộ Tư pháp: V/v đề nghị phối hợp rà soát và đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng và pháp luật giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức tố tụng ngoài toà án Tải về
3 Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
4 Văn bản số 4149/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: V/v ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động Quảng cáo Tải về
5 Công văn số 475/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: V/v thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
6 Công văn số 01/BXD-PC của Bộ Xây Dựng: V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Tải về
7 Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Tải về
8 Công văn số 0071/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP Tải về
9 Văn bản hướng dẫn số 3812/HD-BVHTTDL của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: V/v hướng dẫn lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời Tải về
10 Công văn số 2479/BXD-KHCN của Bộ Xây Dựng: V/v Đề nghị góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về